Put off Firefox 1.5's "Unresponsive script" dialogue

Tắt cảnh báo Unresponsive script của FireFox

Có nhiều Website yêu cầu nạp các đoạn script lần lượt để thực thi các tác vụ của người dùng hay yêu cầu của người dùng đang được thực hiên do tác vụ quá lớn, trong trường hợp này thì thông báo trên không có ý nghĩa cảnh báo mà chỉ gây khó chịu cho người dùng.

JS Console Calculator

Firefox Secrets

Firefox’s Calculator

JS Console Calculator
JS Console Calculator

Mozilla Firefox’s JavaScript Console can be used as a calculator. Open up the JavaScript Console (Tools>JavaScript Console) and press the messages tab, and in the input box type in your sum, such as 1+2 or 10/2 or even 7738/4*884. Don’t use an = sign. To find your answer press evaluate. In the box below, you’ll see your answer. This saves having to install any extensions or pressing the Start button!

Đọc tiếp→