Đầu lòng hai ả tố nga
“Thuý Kiều”là chị, em là “Thuý Vân”.
Ma cũng tránh, quỷ ngại gần
Dáng người nét mặt mười phần đười ươi.
Vân xem đanh đá khác người.
Mặt mày rầu rĩ như người có tang.
Miệng cười tựa rắn hổ mang.
Củi khô thua tóc, cóc nhường làn da.
Kiều càng xấu xí, gian tà.
So bề ngu dốt lại là phần hơn.
Người xanh bủng, mặt nhờn nhờn.
Dưa ghen thua khắm, cá hờn kém tanh.
Một hai xấu nhất kinh thành.
Dốt đành đòi một, đần đành hoạ hai!