Hệ thống nhiệm vụ Hoàng Kim trong trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ

Hệ thống nhiệm vụ Hoàng kim Võ lâm truyền kỳ
Hệ thống nhiệm vụ Hoàng kim Võ lâm truyền kỳ

Mỗi trò chơi trực tuyến đều có một hệ thống nhiệm vụ được thiết kế sẵn với cốt truyện đặc sắc. Võ Lâm truyền kỳ cũng không phải là ngoại lệ. Trò chơi này có rất nhiều hệ thống nhiệm vụ giúp cho người chơi có thể nhận được những bảo vật, trang bị hoàng kim hay điểm kinh nghiệm nhằm giúp người chơi có thể có những trang bị tiểu hoàng kim, lên cấp nhanh … nhất là khi trò chơi đã diễn ra được một thời gian dài. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về hệ thống nhiệm vụ Hoàng Kim trong trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhiệm vụ Hoàng kim Chính tuyến
Chính phái – Bí mật Tầm Long hội

 • Cấp 20 : Đến Đại Lý gặp Lý Mạc Sầu (182,198) -> nhập toạ độ (204,186) ra bến tàu đánh Lý Mạc Sầu.
  Sau khi thắng, quay về gặp Mạc Sầu ở trong thành.
  Mạc Sầu bảo bạn đến gặp Ngạo Vân Tông (198,206) ở Phượng Tường sẽ có ích (đến đấy để nhận nhiệm vụ chi tuyến)
 • Cấp 30 : Đến Thành Đô gặp Công Tử Tiếu (403,319) – 10k EXP
  Đi Dược Vương Động tầng 1 (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Dược Vương Động tầng 1 ) đánh Giới Lưu Phong (192,207) – [50K EXP] -> sau khi thắng -> về Đại Lý gặp Mạc Sầu.[10K EXP]
  Tiếp theo hãy đi gặp Ngạo Vân Tông (198,206) ở Phượng Tường để làm nhiệm vụ chi tuyến.
 • Cấp 40 : Đến Dương Châu gặp Hạ Vô Thư (212,195) -> đi Điểm Thương động tầng 3 (Đại lý -> Điểm thương sơn -> Điểm thương động -> tầng 1 -> tầng 2 ->tầng 3) đánh Tả Đao Hiệp ( 194,190)
  Đánh bại Tả Đao Hiệp-> về giao cho Lý Mạc Sầu.[20K EXP]
  Tiếp theo hãy đi gặp Ngạo Vân Tông (198,206) ở Phượng Tường để làm nhiệm vụ chi tuyến.
 • Cấp 50 : Đến Lâm An tìm gặp Mạnh Phàm (203,187) [30K EXP] ->đi Hưởng Thủy Động (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Hưởng Thuỷ Động) đánh Oán Độc (264,207) [230K EXP] rồi quay về gặp Mạnh Phàm. [40K EXP] + [50K EXP nếu là Tà Phái]
  Tiếp theo hãy đi gặp Ngạo Vân Tông (198,206) ở Phượng Tường để làm nhiệm vụ chi tuyến.
 • Cấp 60 : Đến Tương Dương -> Nha Môn Tương Dương đánh Thần bí Nam nhân (211,195) [600K EXP]
  Đánh bại Thần bí thương nhân ->đến Đại Lý gặp Mạc Sầu [90K]

Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ

Nhiệm vụ Hoàng kim Chính tuyến
Trung Lập –  Câu chuyện Lâm Uyên Nhai

 • Cấp 20: Đến Biện Kinh gặp Phó Nam Bang (212,197) -> La Tiêu Sơn (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn) đánh Ninh Tướng Quân ( 254,172)
  Đánh bại Ninh Tướng Quân -> Biện Kinh gặp Phó Nam Băng
  Tiếp theo hãy đi gặp Liễu Nam Vân ở Lâm An để làm nhiệm vụ chi tuyến.
 • Cấp 30 : Đi Khoái Hoạt Lâm (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái -> Khoái Hoạt Lâm) đánh Lưu Thiện Tượng ( 201,199)[50k Exp]
  Đánh thắng Lưu Thiện Trượng -> về gặp Phó Nam Băng [10K EXP] bảo bạn khi nào rảnh rỗi hãy đến tìm Liễu Nam Vân. (Làm nhiệm vụ chi tuyến từ 30 -> 39)
 • Cấp 40 : Thuý Yên Môn (Đại Lý -> Thúy Yên Môn ) gặp Lệ Thu Thuỷ (43,84)
  Đi Kinh Hoàng Động (Thành Đô -> Kiếm Các Tây Nam -> Kinh Hoàng Động) giết Từ Tự Lực (181,214) [100K EXP]-> Mang về Thuý Yên Môn đưa cho Lệ Thu Thuỷ .[20K EXP]
  Tiếp theo hãy đi gặp Liễu Nam Vân (171,190) ở Lâm An để làm nhiệm vụ chi tuyến.
 • Cấp 50 : Đi Biện Kinh gặp Phó Nam Băng [30K EXP]-> đến Thiên Vương Bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Bến tàu -> gặp Thuyền phu -> đi đến Thiên Vương Đảo) gặp Độc Điếu Tẩu (205,199) [30K EXP]
  Đến Mê cung Động Đình Hồ (trên Thiên Vương Đảo luôn) đánh Độc Tiếu Tẩu (199,206) [230K EXP] -> đánh thắng về Phó Nam Băng hoàn thành nhiệm vụ. [90K EXP]
  Tiếp theo hãy đi gặp Liễu Nam Vân (171,190) ở Lâm An để làm nhiệm vụ chi tuyến.
 • Cấp 60 : Lên Thiếu Lâm Tự (Biện Kinh -> Thiếu Lâm Tự) gặp Đại sư Không Tịch (221/177) [50K EXP]
  Nhập tọa độ 218/166 -> đến Hậu Sơn Thiếu Lâm Tự -> đánh bại Đại sư [600K EXP]-> Phó Nam Bang.
  Phó Nam bang bảo bạn quay về gặp Long Ngũ nhận phần thưởng.

Nhiệm vụ Hoàng kim Chính tuyến
Tà phái – Long Khí Chi Họa

 • Cấp 20: Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) gặp Vân Nhi (215,198) -> đến Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.
  Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) ->lấy được Kim Phật quay về gặp Thái công công -> về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ.
 • Cấp 30 : Đến Dương Châu gặp Tiêu sư (199,194 )-> đi Thanh Thành Sơn (Thành Đô -> Thanh Thành Sơn) đánh Hạ Hầu Phục tại (338,246)
  Đánh bại hắn rồi về gặp Vân Nhi, Vân Nhi sẽ chỉ bạn đên gặp Phó Lôi Thư (199,203) ở Long Tuyền Thôn đưa cho ông ta 1 vạn lượng
  Lên đường đến Ngũ Độc Giáo (Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> Ngũ Độc Giáo) gặp Mặc Thù Hương Chủ (186/195) trong Mặc Thù Trại
  Quay về Long Tuyền Thôn gặp lại Phó Lôi Thư . [80K EXP + Non HK neu ban thuoc Ta phai]
 • Cấp 40 : Lên Võ Đang (Tương Dương -> Võ Đang Phái) -> đến Phụ Mẫu Điện bạn gặp Đào Thạch Môn (203/194)
  Đến Thục Cương Sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) tiêu diệt Võ Lâm bại hoại Tiếu Vô Thường (243,200)
  Sau khi đánh bại Tiếu Vô Thường lấy được địa đồ quay lại Võ Đang giao cho Đào Thạc Môn [280K EXP].Quay về gặp Phó Lôi Thư, ông bảo bạn lên Biện Kinh nghe ngóng tin tức, lên Biện Kinh gặp Như Ngọc (210,196)
 • Cấp 50 : Như Ngọc giới thiêu bạn đến gặp Trần Tam Bảo (219,187)-> lên Nhạn Đăng Sơn (Lân An -> Long Tuyền Thôn -> Nhạn Đãng Sơn) tiêu diệt đạo tặc Lục Phi (74,191)
  Về gặp Trần Tam Bảo ở Biện Kinh -> vào Thiết Tháp Biện Kinh tầng 3 đánh tướng Kim Đồ Đan (211,189) [350K EXP]
  Lên Thiên Nhẫn Giáo (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn Giáo ->Tầng thứ 2 trái hay phải đều được ->Tầng thứ 3 ) -> lên Thiên Nhẫn Giáo tầng 3 gặp Đoan Mộc Duệ (225,199)
  Đến Long Môn Trấn (Phượng Tường -> Long Môn Trấn) gặp Đoan Mộc Thanh (251 280)
 • Cấp 60 : Về Long Môn Trấn gặp Đoan Mộc Thanh (251,280) -> lên Linh Cốc Động ( Dương Châu -> Thục Cương Sơn -> Linh Cốc Động ) đánh Anh hùng kháng Kim Liêu Định (193,196) [800K EXP]
  Quay lại Long Môn trấn gặp Đoan Mộc Thanh.

Về gặp Long Ngũ (ở các thôn ) -> nhấp vào Long Ngũ -> Ta muốn làm nhiệm vụ cấp 20 -> Hoàn thành nhiệm vụ
Nhiệm vụ Chi tuyến :  gồm 3 nhiệm vụ nhỏ, làm nhiệm vụ Chi tuyến nhận được rất nhiều đồ Hoàng Kim

Nhiệm vụ Hoàng kim Chi tuyến Chính phái

Cấp 20-29

 • Nhiệm vụ thứ 1: Ngạo Vân Tông ở Phượng Tường (198,206) -> Đến Thiên Long Tự ( Đại Lý => Điểm Thương Sơn => Thiên Long Tự ) gặp Si Tăng (167,176) -> Ra ngoài tìm 5 cuốn Thiên Tàn Địa Khuyết đồ phổ do Tàng Bảo Khách (156,188); (163,187); (170,191); (183,193) đang giữ. Ra ngoài Thiên Long Tự lấy được đồ phổ quay về ( Bạn có thể chỉ cần đánh ở 1 địa điểm cũng có thể lấy được đủ 5 cuốn) phát hiện Si Tăng là giả liền quay về gặp Ngạo Vân Tông.
 • Nhiệm vụ thứ 2: Ngạo Vân Tông -> đi Hoa Sơn phái ( Hoa Sơn Cảnh kỹ tường -> Hoa Sơn phái ) tìm Tiễn Đầu (155,204) -> quay về Phượng Tường gặp Sầm Hùng (192,201).
 • Nhiệm vụ thứ 3: Đi tìm Phan Như Long tại Phượng Tường (220,190) -> về Phượng Tường gặp Ngạo Vân Tông lĩnh thưởng!

Cấp 30-39 :

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Phượng Tường -> Ngạo Vân Tông [15k] -> tìm Hạ Lan Chi (385,324)[20k] nhận đồ hoàng kim [áo] và kinh nghiệm [50k] ở Thành Đô -> tìm Ngô Lão Thái [15k] ở Giang Tân Thôn (432,387)
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Quay về gặp Ngạo Vân Tông[15k] ở phượng tường-> Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) đánh 50 con Sói Xanh. Sau khi đánh đủ 50 con -> về gặp Ngạo Vân Tông -> tìm Cung A Ngưu ở Tương Dương (193,199)
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Cung A Ngưu -> đi đánh Ác lang (224,196) ở Phục Ngưu Sơn (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn Đông) – Lưu ý : Do hệ thống bi lỗi -> bạn đánh con “ãeea” gần con Ác Lang là được ! Quay về gặp Cung A Ngưu-> tìm Ngô Lão Thái -> Ngạo Vân Tông, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 40-49

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Ngạo Vân Tông [30K EXP] yêu cầu bạn đi tham gia Lôi Đài ở Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu thử sức, bạn đến gặp Công Binh Tử ở các thành này báo danh thử sức ( lập nhóm với đối thủ nữa để vào đấu trường -> Công Bình Tử -> ta muốn tỉ sức -> chọn 1 vs 1 ).
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thắng lôi đài quay về gặp Ngạo Vân Tông [100K] -> đến Dương Châu gặp Hỗn Hỗn [100k](231,190) -> hãy đến đấu trường tỷ võ (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu ) một lần nữa chứng minh bản lĩnh. Ra khỏi võ trường tìm gặp Hỗn Hỗn[20k] được chọn đồ hoàng kim[bao tay] hoặc điểm kinh nghiệm[100k], hắn đánh cược rằng bạn sẽ không thể nào tìm được Du Sương Tân mà nếu có tìm được thì cũng không thể đánh bại được hắn.
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Quay về gặp Ngạo Vân Tông[30k], ông cho biết Du Sương Tân ở Thành Đô (421,304) [260K EXP], đánh bại Du Sương Tân quay về gặp Ngạo Vân Tông phục mệnh.

Cấp 50-59 :

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Hỗn Hỗn -> đi chiến trường Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc đến Tương Dương -> Chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim), vào chiến trường (theo bên Tống) đạt 200 điểm tích luỹ rồi quay về gặp Hỗn Hỗn. [200K EXP]
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Hỗn Hỗn hỏi bạn một số câu hỏi về chiến trường Tống Kim. Bạn trả lời chính xác [AC ABC ABAC CAB – 200k EXP ] -> nhấp vào Hỗn hỗn 1 lần nữa để nhận thưởng [200K EXP]
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Đến Lâm An tiêu diệt thần bí sát thủ Tề Tức Phong (208,160) [600K EXP] -> quay về gặp Ngạo Vân Tông .Hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ Hoàng kim Chi tuyến Trung Lập

Cấp 20-29:

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Đến Lâm An gặp Liễu Nam Vân (171,190)-> đến Dương Châu gặp Giang Nhất Tiêu (204,192) -> đến Tần Lăng (Phương Tường -> Tần Lăng) đánh 50 con nhím.
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Giang Nhất Tiêu lại bảo bạn đến gặp Lạc Thanh Thu ở Dương Châu (211,195) -> đi tìm Bảo kê ở sòng bạc Dương Châu (218,197) (trong bản Test lại là con bạc), hắn nói nếu hạ được bang chủ Lộ Trường Thiên (250,179) ở ngoại thành Dương Châu sẽ xoá nợ cho Lạc Thanh Thu. Đánh bại Lộ Trường Thiên quay về gặp bảo kê xoá nợ cho Lạc Thanh Thu
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Quay về gặp Lạc Thanh Thu, Lạc Thanh Thu cho biết bảo kiếm đang bị các nhân vật võ lâm tranh đoạt ở ngoại thành, hãy đi lấy bảo kiếm về. Bạn ra ngoại thành Dương Châu đến toạ độ (173/212) đánh nhân vật võ lâm (Hình như phần này có xác xuất đoạt được bảo kiếm, mình đánh đến con thứ 3 thì lấy được bảo kiếm). Quay về đưa bảo kiếm cho Lạc Thanh Thu, bảo kiếm này là giả nhưng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Gặp Liễu Nam Vân -> đến Phượng Tường gặp chủ tiêu cục Song Ưng (193,199)[5k] -> đến gặp A Ngưu ( 196,203) ở Phượng Tường sẽ chọn được đồ hoàng kim hoặc kinh nghiệm [ 50k].
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Tại Thành Đô gặp Hạ Lão Bản (376,316)[15k] -> Thục Cương sơn (Dương Châu -> Thục Cương Sơn) đánh 50 con khỉ xám .Sau khi lấy đủ óc khỉ, bạn quay về gặp Hạ Lão dc chọn hoàng kim
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Lên Côn Luân (Phượng Tường -> Long Môn Trấn -> Côn Lôn Phái) đánh 3 chị em Hà Đạo : Bích Ngọc (234,212), Như Yên (234,214), Tằng Mộng (236, 212)[60k]. Sau khi thắng bọn chúng quay về chỗ Hà Lão [15k] bản -> Liễu Nam Vân [20k]hoàn thánh nhiệm vụ nhận đồ hoàng kim và kinh nghiệm [120k].

Cấp 40-49:

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Liễu Nam Vân yêu cầu bạn đi thử sức ở lôi đài (Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu) để chứng tỏ bản lĩnh . ( Bạn đến các thành này cùng với 1 người chơi khác PT, chủ PT gặp Công Binh Tử để xin tham gia lôi đài )
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thắng lợi quay về gặp Liễu Nam Vân (100 K EXP) -> đi đánh Lôi đài một lần nữa (30K EXP)
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Gặp Liễu Nam Vân -> đến Thành Đô chinh phục Du Sương Tân (421,304) -> quay về Lâm An tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

Cấp 50-59:

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Liễu Nam Vân yêu cầu bạn tham gia Tống Kim (Sử dụng Tống kim chiêu thư mua ở Tiệp Tạp Hóa các thành thị hoặc đến Tương Dương -> Chiến trường Tống Kim hoặc Chu Tiên Trấn -> Chiến trường Tống kim) đánh lấy 200 điểm tích luỹ (Đây là nhiệm vụ trung lập nên bạn có thể theo hoặc Tống hoặc Kim).
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi thành công ở chiến trường quay về gặp Liễu Nam Vân, ông ấy sẽ hỏi bạn 12 câu hỏi về chiến trường Tống Kim.
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Gặp Liễu Nam Vân cho biết Long Truy Vũ-> đến Đại Lý tìm Long Truy Vũ (216,185) trả thù, sau khi thắng lợi quay về tìm Liễu Nam Vân phục mệnh.

Nhiệm vụ Hoàng kim Chi tuyến Tà phái – Long Khí Chi Họa

Cấp 20-29:

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Vân Nhi bảo bạn đến Hà Lạc tiêu cục – Biện Kinh gặp Thác Bạt Hoài Xuyên (209,190) để học hỏi.Hoài Xuyên nhờ bạn đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường môn) bắt 50 con Hắc Diệp Hầu, sau khi bắt đủ 50 con quay về gặp Hoài Xuyên hoàn thành nhiệm vụ .
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên yêu cầu bạn đi tìm Trâu Trường Cửu ở Thành Đô (392,318).
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Đến Thẩm Phong ở Dương Châu (210,192), ở đây bạn phát hiện Thẩm Phong là một binh sĩ Tống triều giả dạng, ngay lập tức một trận kịch chiến diễn ra (nếu bị Thẩm Phong giết thì có thể tìm tại Dương Châu (224/212) để tiếp tục), đánh bại hắn rồi quay về gặp Thác BạcHoài Xuyên ở Biện Kinh báo tin, hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 30-39:

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Đến tìm Thác Bạt Hoài Xuyên [15K EXP], ông ta nhờ bạn đến Vũ Di Sơn (Lâm An -> Long tuyền thôn -> Ngũ độc giáo -> Vũ Di Sơn) giết 50 con Sói vàng, sau khi giết được 50 con sói vàng về gặp Hoài Xuyên [50K EXP]
 • Nhiêm vụ thứ 2 : Hoài Xuyên bảo bạn đên chỗ Lưu Uẩn Cổ (201,199) [50K EXP] ở Tương Dương -> quay về Thác Bạc Hoài Xuyên. [15K EXP]
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Hoài Xuyên bảo bạn đên chỗ Tuý Hán ở Lâm An (211,189) -> ra ngoài thành đánh Thi Nghi Sinh hiện ở Lâm An (211,211)[60k]. Bắt được Thi Nghi Sinh quay về gặp Hoài Xuyên phục mệnh[20k] và nhận phần thưởng hoàng kim [áo phục hồi] điểm kinh nghiệm [120k] sau đó nói chuyện tiếp với Thác Bạt Hoài Xuyên để nhận nhẫn hoàng kim.

Cấp 40-49:

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Thác Bạc Hoài Xuyên bảo bạn đến chỗ Lưu Uẩn Cổ ( 201/199) ở Tương Dương điều tra thực hư -> tham gia Lôi đài ở Thành Đô/Tương Dương/Dương Châu.
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Quay về gặp Uẩn Cổ [100K EXP] -> gặp Hoài Xuyên -> đánh thắng lôi đài 1 lần nữa
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Về gặp Thác Bạt Hoài Xuyên -> đến Tương Dương hạ sát Nguyễn Minh Viễn (222,200)[60k EXP] . Kết liễu Nguyễn Minh Viễn quay về gặp Hoài Xuyên [260K EXP]hoàn thành nhiệm vụ.

Cấp 50-59:

 • Nhiệm vụ thứ 1 : Bạn thấy mình chưa lập được nhiều chiến công nên muốn tham gia Chiến trường Tống Kim lấy 200 điểm tích luỹ. ( Bạn theo Kim)
 • Nhiệm vụ thứ 2 : Sau khi từ chiến trường quay về Thac Bac [200K EXP] -> đến Thác Bạc Hoài Xuyên trả lời câu hỏi ![200K EXP]
 • Nhiệm vụ thứ 3 : Đến Tương Dương ám sát Sử Thịnh Doãn (169,219) [600K EXP]-> quay về gặp Hoài Xuyên lĩnh thưởng, hoàn thành nhiệm vụ .

16 thoughts on “Hệ thống nhiệm vụ Hoàng Kim trong trò chơi Võ Lâm Truyền Kỳ”

 1. hay và hữu ích ko có cái này tui mới chơi chả biết đâu mà lần ^^ chơi thử dù ko bằng ai nhưng vui là chính
  havefun

 2. xin nhắc trước với các bạn là hình như nv chí tuyến của mỗi cấp (20-29, 30-30,40-49,50-59) khi bạn chọn đồ Hoàng Kim (thay vì tiền và kn) sẽ chỉ được 1 loại đồ như nhau. Mình tò mò chọn đồ Hk nhận được toàn giày Kim Phong ở cấp 20-29. các bạn chú ý
  P/s: Cám ơn chủ bài viết rất nhiều. Bài viết này tiết kiệm cho mình biết bao thời gian

 3. Bài viết rất chi tiết, cảm ơn bạn rất nhiều. Thanks cả bạn T.P nữa 🙂

 4. e làm theo Long Ngũ bảo bạn đến Chu Tiên Trấn (Biện Kinh -> Chu Tiên Trấn ) gặp Vân Nhi (215,198) -> đến Lâm An gặp Thái Công Công (203,200) lấy Thiên Hương Ngọc chỉ cao.
  Thái công công nhờ bạn đi đánh Tiểu Kỳ Nhi (226,205) ở Phục Ngưu Sơn Đông (Tương Dương -> Phục Ngưu Sơn) ->lấy được Kim Phật quay về gặp Thái công công -> về gặp Vân Nhi, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng khi e nhập tọa độ (226,205) thì không có anh ơi, a chỉ rõ giùm e và a chụp mấy ảnh để lấy dẫn chứng e dễ nhìn hơn a nghe

 5. phan lua hung on do the’,,,,,de’n toa do 226,205 la du’ng roi,,,,,,neu luc do’ lam hok duoc thi doi 1 xi’u no’ se ra thoi ,,,,don gian la cho thoi gian,,,chi don gian vay thoi

 6. Cam on ban rat nhieu minh moi tao nick choi thu lam nv ko biet duong nho co topic cua ban tks nhiu nha

 7. Cam on ban nhieu nha. Cai’ nay rat’ la huu it. Nhung ma co’ dieu minh tim thay hoi tre. Nen luc dau minh chua kip lam may cai’ nhiem vu chi tuyen cua chinh phai nen bay gio muon quay lai de lam thi hinh nhu ko duoc nua (tai vi Ngao Van Tong noi minh lam rui; nhung that chat thi chua). Minh chi muon hoi nhiem vu chi tuyen co’ bat’ buoc ko ban? Voi lai o nhiem vu chinh phai cap 60 sau khi giet duoc Nguoi Than BI o nha mon Tuong Duong xong thi quay ve gap Ly Mac SAu. se duoc thuong diem kinh nghiem rui ve gap Long Ngu la koi nhu hoang thanh nhung ma minh thay hinh nhu minh ko duoc koi la hoang thanh. Co’ ban nao co’ the chi them cho minh duoc khong. cam on rat nhieu

 8. cho em hỏi :cách làm nhiệm vụ chính tuyến.
  em luyện thiên nhẫn, lv60 .
  khi làm nhiệm vụ chính tuyến là gặp long ngũ nhận 3 nhiệm là chinh1phai, trung lập, tà phái cấp 20 trở lên. nhưng khi làm xong nv tà phái em ko mở túi thư long ngủ đươc. (có phải mỗi ngày chỉ mở được vài túi không vậy) , có phải mở túi đó là được cấp 120 không vậy.
  Nhờ Anh hướng dẫn dùm em

 9. NV Chi tuyến chính phái cấp 40 – 49 lúc gặp hỗn hỗn kêu đi tỉ thí nữa là sao mấy bác. Bỏ lâu rồi ko nhớ gặp Công Bình Từ lại hỗn hỗn ko chịu.

  • Hình như là bản mới nó lỗi mấy nhiệm vụ này hay sao ý, nên có nhiệm vụ không làm được hết đó bạn

 10. Lâu lắm rồi mới mò mẫm chơi lại VL. Cảm ơn bài viết của bạn đã giúp mình tiết kiệm được rất nhiều thời gian ^^

  • Bạn chơi lại à, mình cũng chơi lại một thời gian xong lại bỏ. Giờ có Võ lâm Mobile giống hệt bản mặc đồ xanh ngày xưa đấy.

Comments are closed.