2 chữ “TRÁCH NHIỆM ” đôi khi là mình tự đeo vào, chứ chưa chắc người ta đã cần…