Mỗi khi đối mặt với thử thách

Mỗi khi đối mặt với thử thách, điều bạn cần làm là tìm một lối đi, chứ không phải là một lối thoát
Tìm một lối đi, chứ không phải là một lối thoát

Mỗi khi đối mặt với thử thách, điều bạn cần làm là tìm một lối đi, chứ không phải là một lối thoát.
Long term, not short term.