Nếu bạn thường xuyên duyệt Digg để tìm kiếm thông tin bằng RSS Reader thì việc chuyển đến các trang được giới thiệu sẽ tốn khá nhiều công sau khi mở trang Digg và chọn tiếp link cần chuyển tới. Digg Forward là một script hỗ trợ viết dành cho FireFox có sử dụng GreaseMonkey giúp trình duyệt tự động chuyển đến link của trang được giới thiệu bằng cách lọc lấy link thông qua id=”title” sau đó replace url trên trình duyệt qua lệnh window.location

Forward you to target page and skip Digg Website when you browser Digg via Internet Browser and RSS Reader. Now you can click on the Digg feed link on your own feed reader, my script will bring you to target page and forget Digg intro page

Intall this script via UserScripts | My Box.Net