Đã tới giới hạn

  • Pagerank của Google đã update: 5/10
  • Flickr tới hạn 200 photos roài và không thể dùng tiếp được , có ai biết chỗ nào cho phép lưu hình tốt một chút như Flickr không, tớ cần một nơi free mà ổn định {của các công ty lớn thường sẽ ổn định lâu dài} để lưu hình ảnh cho blog vì tình trạng thay đổi host liên tục nên không thể lưu trực tiếp trên site được
  • Đang bắt đầu v5.0

4 thoughts on “Đã tới giới hạn”

Comments are closed.