Cảnh Xuân

1. Đọc xuôi

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mĩm cười

2. Đọc ngược

Cười mĩm mắt ai bóng thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi Thắm sắc Xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta

3. Bỏ 2 từ đầu mổi câu – Đọc xuôi

Cảnh Xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương Xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người
Tiếng hát đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mĩm cười

4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu – Đọc ngược

Mắt ai bóng thướt tha
Đàn hát tiếng ngân xa
Bến đợi thuyền xuôi ngược
Sông chờ khách lại qua
Sắc Xuân hương quyện lá
Cành trúc giậu cài hoa
Chén rượu thơ vui thú
Ánh Xuân cảnh mến ta

5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu – Đọc ngược

Cười mĩm mắt ai
Bổng trầm đàn hát
Người đông bến đợi
Sóng lặng sông chờ
Tươi thắm sắc Xuân
Biếc xanh cành trúc
Vơi đầy chén rượu
Ngời sáng ánh Xuân

6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu – Đọc xuôi

Ta mến cảnh Xuân
Thú vui thơ rượu
Hoa cài giậu trúc
Lá quyện hương Xuân
Qua lại khách chờ
Ngược Xuôi thuyền đợi
Xa ngân tiếng hát
Tha thướt bóng ai

7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu – Đọc xuôi

Ánh sáng ngời
Chén đầy vơi
Cành xanh biếc
Sắc thắm tươi
Sông lặng sóng
Bến đông người
Đàn trầm bổng
Mắt mĩm cười

8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu – Đọc ngược

Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Giậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta

Khi đọc xong các bạn thấy thế nào? Theo mình thì tác giả quả thật là độc đáo, vì bài thơ đặc biệt này cho dù đọc theo nhiều cách, thì chủ đề bài thơ vẫn được giữ nguyên, và niêm luật vẩn nghiêm chỉnh.