Change, We can believed

Change, We can believed

Như  mọi người đã biết, blog của tớ: Narga – www.narga.net chính thức chuyển sang www.narga.org, địa chỉ feed mới là feed.narga.org, từ nay địa chỉ này dành cho việc đăng tải các bài viết cá nhân cùng các thử nghiệm mới của tớ.