Quảng cáo và sự thật

Đôi khi sự thật là

Có những sự thật của cuộc sống mà chúng ta phải chấp nhận nó dù đúng hay sai

  • Internet: Chúng tôi hoàn toàn miễn phí.
  • Viễn thông: Chúng tôi bị lỗ vốn
  • Cảnh sát: Chúng tôi vì nhân dân phục vụ
  • Công ty tham gia thị trường chứng khoán: Chúng tôi không làm giả các báo cáo.
  • Sếp: Tôi không bao giờ quên những cống hiến của anh (chị).
  • Nhân viên: Mai tôi nghỉ việc, không làm nữa.