Portabale Toilet

Portabale Toilet
Portabale Toilet

Rảnh rang vào Amazon coi chơi, lụm được thằng này Đến chỗ nào cảnh thật đẹp, lấy con xe này ra vừa ngắm cảnh để tiêu đi nỗi buồn thì hết xảy những 2,8 Galon cơ mà

Product Details

  • Portable Toilet, 2.8 Gallon Holding Tank
  • Shipping Weight: 13.00 pounds
  • ASIN: B000B5I7HM.

Product Description
High density polyethylene construction. Completely self-contained. Secure clamps & latches. 2.8 gallon capacity/holding tank, 3.2 gallon capacity/fresh water tank.. High density polyethylene construction. Completely self-contained. Secure clamps & latches. 2.8 gallon capacity/holding tank, 3.2 gallon capacity/fresh water tank.
Xem chi tiết ở đây