Ngẫu nhiên hình ảnh bằng PHP

Random ImagesTrong quá trình thiết kế layout cho một php application có trường hợp cần nạp ngẫu nhiên hình ảnh theo mỗi yêu cầu nạp của trình duyệt, giải pháp đọc nội dung thư mục sau đó lấy các giá trị text của các file có phần mở rộng được khai báo trước rồi trả về trong mã HTML là một trong những cách đơn giản nhất

/**
 * Function choose_images
 * ------------------------------------------------------
 * Random image each time load website
 */
function choose_images() {
	$dirhandle = opendir( dirname(__FILE__) . "/images/");
	while (false !== ($filename = readdir($dirhandle))) {
		if ( substr($filename, -3) == "jpg") {
  		$image_listing[] = $filename;
	  	}
	}
	$image_key = array_rand($image_listing, 1);
	$image_choice = $image_listing[$image_key];
  echo  "/images/" . $image_choice;
}


Trong trang hiển thị cần nạp functions trên chứa trong file functions.php

require_once 'functions.php';

các file và thư mục được đặt cùng cấp thư mục mẹ

.
/images/
random.php

Vậy trả về cho trình duyệt nội dung bằng mã nào?

<img src="" />

Áp dụng vào WordPress như bạn thấy blog này có phần header background ngẫu nhiên cho mỗi lần truy cập code này có thể mở rộng với nhiều loại định dạng ảnh khác nhau trong cùng một thư mục tuy nhiên nên thống nhất một loại định dạng mà thôi