Dùng Greasemonkey scripts trên Internet Explorer 6

Turnabout
Một điều hiển nhiên ai cũng biết là các kịch bản Greasemonkey không thể sử dụng trên Internet Explorer nó chỉ dùng cho Firefox mà thôi. Với Turnabout một vài kịch bản Greasemonkey có thể có tác dụng trên IE6, bạn có tin không?
Hãy thử xem nhé nó hoạt động như trên FireFox cho dù không phải scrits nào cũng làm việt tốt cả