Arch Linux: Tự động chuyển trạng thái Suspend khi đóng nắp màn hình

Đối với các hệ thống không sử dụng các Môi trường đồ họa đầy đủ nhuw KDE, Gnome, Unity… thì việc sử lý các sự kiện ACPI như đóng mở nắp màn hình, chế độ Sleep, Suspend… thông thường là không có.
Trên Arch Linux có gói acpid cho phép xử lý các sự kiện nói trên, tuy nhiên khi đóng mở nắp màn hình laptop thì hệ thống không thực hiện bất cứ hành động nào, không giống như trên các laptop sử dụng Windows, khi ban gập màn hình xuống thì hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái Sleep (trên Windows).
Chúng ta sẽ xử lý sự kiện ACPI này để hệ thống chuyển sang trạng thái Suspend (trên Linux) khi đóng nắp màn hình laptop.
Mở /etc/acpid/handler.sh tìm tới dòng
[sourcecode language=”bash”]
button/lid)
case "$3" in
close)
#echo "LID closed!">/dev/tty5
open)
#echo "LID opened!">/dev/tty5
;;
esac
;;[/sourcecode]
Tại đây, ta thay thế các lệnh xử lý khi gập/mở màn hình laptop, chẳng hạn
[sourcecode language=”bash”]
#echo "LID switched!">/dev/tty5
/usr/sbin/pm-suspend &
DISPLAY=:0.0 su -c – username /usr/bin/slimlock[/sourcecode]
khi gập nắp màn hình, hệ thống sẽ chuyển sang trạng thái khoá (bằng slimlock) và chế độ suspend.
Tương tự với các hành động khác.
Thảo luận thêm tại đây.