New Photoshop Logo

New Photoshop Logo

Tớ thật sự không biết nói như thế nào nào về logo mới này của Photoshop, trông có vẻ giống như phong cách logo của Web 2.0, tớ đang băn khoăn không hiểu Adobe tạo biểu tượng {logo} mới với ý nghĩa thế nào? Trên blog của họ viết thế này

To represent this rich family of products, Adobe is introducing the Photoshop visual logo. This logo will soon appear in all Photoshop-related marketing, so keep an eye out for it. The Photoshop logo on a product, service, or technology, represents the rich legacy, technical quality, and attention to detail that has made Photoshop the gold standard in digital imaging.

Xem thêm trên Adobe Blog .