Bảo mật WordPress Admin Panel

Phiên bản Wordpress 2.0.6 về trước có một lỗi bảo mật khá nghiêm trọng khiến cho kẻ đột nhật có thể dễ dàng đoạt quyền quản trị của Wordpress Admin Panel, phiên bản 2.0.7 đã sửa lỗi này nhưng
chúng ta có thể xiết chặt thêm mức an toàn cho nó bằng cách rất đơn giản là giới hạn IP