Công nghệ


Xây dựng hệ thống LAMP

Cài đặt LAMP trên Ubuntu

LAMP gồm 4 thành phần chính, trên Ubuntu chúng ta chỉ cần cài đặt thêm 3 thành phần cơ bản là Apache, MySQL, PHP (hoặc Python, Perl) và các module để kết nối chúng với nhau. Thay vì cài đặt ... Read more »